Inkoopvoorwaarden

Algemene Inkoopvoorwaarden VVE-BeheerPlus en aangesloten VVE’s

Ieder aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van deze inkoopvoorwaarden wordt door VVE-BeheerPlus uitgesloten.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene inkoopvoorwaarden
 • Object: het registergoed/de registergoederen als omschreven in de Overeenkomst, zijnde de (rechts)persoon die – al dan niet als juridisch eigenaar – de zeggenschap heeft over het Object, in deze vertegenwoordigd door de vastgoedmanager.
 • Opdrachtnemer: degene die het Werk uitvoert volgens de Overeenkomst.
 • Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, betreffende het Werk, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
 • Partij: Opdrachtgever of Opdrachtnemer afzonderlijk.
 • Partijen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.
 • UAV: de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), welke uitsluitend van toepassing zijn indien er sprake is van aanneming van een bouwwerk en/of technische installatiewerken.
 • Vastgoedmanager: de (rechts)persoon (dan wel diens rechtsopvolger), die de Opdrachtgever te verrichten diensten en/of te leveren goederen, een en ander volgens de Overeenkomst.

Artikel 2 Algemeen

2.1 De algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst en zijn van toepassing op alle door Opdrachtgever gevraagde en door Opdrachtnemer uit te brengen aanbiedingen, de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen Partijen ter zake het werk.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde geldig voor zover daarvan niet nadrukkelijk en schriftelijk door Opdrachtgever is afgeweken.

2.3 Opdrachtgever is bevoegd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden met inachtneming van een termijn van 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking van die wijziging of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.4 Elke, in welke vorm en door wie dan ook, gestelde vermelding van of verwijzing naar andere voorwaarden, anders dan de Algemene Voorwaarden, wordt nadrukkelijk en volledig uitgesloten. voorwaarden van Opdrachtnemer zijn derhalve nimmer van toepassing.

Artikel 3 UAV

3.1 De UAV vormen, indien er sprake is van de aanneming van een bouwwerk en/of technische installatiewerken, een integrerend onderdeel van de Algemene Voorwaarden als ware zij daarin letterlijk opgenomen, zulks echter met in acht neming van het hierna in lid 2 bepaalde.

3.2 Wijzigingen en toevoegingen op de UAV:

 • 1 lid 1 : met “de aannemer” wordt bedoeld “de Opdrachtnemer” met “de aannemingssom” wordt bedoeld “de in de Overeenkomst genoemde vergoeding”.
 • 5 lid 1 sub a: deze bepaling is niet van toepassing.
 • 5 lid 6 toevoegen: “tenzij er sprake is van hogere eisen die door Opdrachtnemer voorzien waren dan wel voorzien hadden moet zijn.”
 • 6 als lid 31 toevoegen: “Indien door de Opdrachtnemer werkzaamheden worden verricht op of aan reeds gereed gekomen onderdelen van het Object, dienen door deze Opdrachtnemer voldoende beschermende maatregelen te worden genomen om beschadigingen en/of bevuilingen te voorkomen. Mocht ondanks genomen voorzorgsmaatregelen toch schade ontstaan, veroorzaakt door Opdrachtnemer, haar personeel of onderaannemers, dan dient deze voor rekening van Opdrachtnemer te worden hersteld. Het afval op het Werk dient regelmatig te worden verwijderd.”
 • 6 lid 10: de woorden “voor zover” tot en met “zorg draagt” zijn niet van toepassing.
 • 11 lid 1 toevoegen: “Als onderhoudstermijn wordt voor bouwkundige en inrichtingswerkzaamheden 6 maanden en voor de technische installaties 12 maanden na de dag van oplevering aangehouden.”
 • 22 lid 1 toevoegen: “De garantieverklaring dient op naam van Opdrachtgever dan wel, indien dit een ander is, de eigenares van het Object te worden gesteld.”
 • 29 lid 2 en 3 en (38 lid 2, 2e zin wijzigen): “Alle in de overeenkomst genoemde hoeveelheden dienen in het werk te worden gecontroleerd. De gegevens zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, ter oriëntatie en komen niet voor verrekening in aanmerking.”
 • 30 lid 2 toevoegen: “Onder voorzieningen en hulp worden ook verstaan steigers, afzettingen, bouwliften, kranen e.d.
 • 35 lid 5 toevoegen: “In afwijking van het bepaalde in de eerste zin heeft de aannemer alleen recht op de werkelijk gemaakt aantoonbare kosten tot een maximum van 10% van het verschil van de totalen.”

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst, rangorderegeling

4.1 Een Overeenkomst komt pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Opdrachtgever van een door Opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding. Deze aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging daarvan door Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever, in verband met een spoedeisende aangelegenheid, mondeling opdracht heeft verstrekt, in welk geval een schriftelijke bevestiging volgt. Een opdrachtnemer kan zich, ook in geval mondeling opdracht is verstrekt, wanneer hij eenmaal een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, nimmer beroepen op onbekendheid met het bepaalde in de Algemene Voorwaarden.

4.2 Bij tegenstrijdigheden dient de hierna genoemde rangorde van geldigheid te worden aangehouden:

 1. De Overeenkomst inclusief bijlagen, indien van toepassing.
 2. Het bestek of, indien geen sprake is van een bestek, de omschrijving van het Werk.
 3. De Algemene Voorwaarden.
 4. De UAV.
 5. De voorschriften, verordeningen en bepalingen van netwerkbeheerders, technische normvoorschriften en kwaliteiteisen.

Artikel 5 Duur en beëindiging van de Overeenkomst

5.1 Indien de Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, word deze  – indien er geen sprake is van het eenmalig verrichten van een dienst of het leveren van een goed –  na ommekomst van de bepaalde duur voortgezet voor onbepaalde tijd, behoudens opzegging door één van de partijen tegen het einde van de bepaalde duur met inachtneming van het hierna in lid 2 bepaalde. Indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan de Overeenkomst worden opgezegd met inachtneming van het bepaalde in lid 2.

5.2 Opzegging dient schriftelijk per aangetekende brief te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij bij Overeenkomst anders is bepaald.

5.3 Opdrachtgever is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, geheel op gedeeltelijk, te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtnemer indien Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deugdelijke nakoming blijvend onmogelijk is, of Opdrachtnemer niet alsnog deugdelijk nakomt na daartoe, binnen een door Opdrachtgever te bepalen termijn van maximaal acht dagen, schriftelijk door Opdrachtgever in gebreke te zijn gesteld, of Opdrachtnemer anderszins in verzuim is geraakt, zulks tenzij de tekortkoming van Opdrachtnemer gezien haar geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen van niet-nakoming.

5.4 Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving per aangetekende post zonder voorafgaande ingebrekestelling buiten-gerechtelijk te beëindigen indien:

 1. Aan Opdrachtnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend.
 2. Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard, of Opdrachtnemer een verzoekt tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient, of Opdrachtnemer onder curatele of bewind wordt gesteld of overlijdt.
 3. Vergunningen, benodigd voor de uitvoering van de Overeenkomst, niet worden verleend, worden geschorst of ingetrokken.
 4. Ten laste van Opdrachtnemer beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan een maand wordt gehandhaafd.
 5. Opdrachtnemer haar onderneming staakt, of een derde, direct of indirect, zeggenschap verwerft over Opdrachtnemer of met Opdrachtnemer een juridische fusie aangaat, en de belangen van Op-drachtgever daardoor dermate worden, of kunnen worden geschaad dat van hem redelijkerwijze niet langer kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst laat voortduren.
 6. Opdrachtgever reputatieschade lijdt/dreigt te lijden als gevolg van een handelen of nalaten door Opdrachtnemer

5.5 Opdrachtgever is wegens beëindiging/opzegging van de Overeenkomst op de in de leden 3 en 4 genoemde gronden jegens Opdrachtnemer nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehou-den, onverminderd het recht van Opdrachtgever op volledige schadevergoeding en onverminderd Op-drachtgevers overigens ter zake toekomende rechten.

5.6 Bij beëindiging van de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Vastgoedmanager met betrekking tot het Object, sluiting, splitsing, verkoop of geheel dan wel gedeeltelijk tenietgaan van het Object gedurende de looptijd van de Overeenkomst, is Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te beëindigen door een daartoe strek-kende verklaring aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft alsdan recht op restitutie van vooruitbetaalde termijnen voor zover daar nog geen prestatie van Opdrachtnemer tegenover hebben gestaan. Binnen drie maanden na de gebeurtenis welke reden is voor de in dit lid genoemde beëindiging dienen de facturen, voor de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen, aan Opdrachtgever te zijn verzon-den. Bij gebreke hiervan zal Opdrachtgever finaal gekweten zijn.

5.7 Een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen op grond van deze Overeenkomst, kan Opdrachtnemer niet worden aangerekend indien de tekortkoming wordt veroorzaakt door omstandigheden die buiten de invloedssfeer van de Opdrachtnemer liggen (overmacht). Indien een dergelijke situatie zich langer dan 2 weken voordoet, is Opdrachtgever gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan. Opdrachtgever heeft alsdan recht op restitutie van vooruitbetaalde ter-mijnen voor zover daar nog geen prestaties van opdrachtnemer tegenover hebben gestaan.

5.8 Onder overmacht zoals bedoeld in het vorige lid wordt verstaan hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, met uitzondering van in ieder geval staking, materiaalgebrek of financiële en/of personele tekorten of tekort schieten van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

5.9 In geval een partij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen of hij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te zullen voldoen, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk gemotiveerd op de hoogte te stellen.

5.10 Opdrachtnemer is gehouden al het nodige te doen om, in dit geval van beëindiging van de Overeenkomst, een vloeiende probleemloze overdracht van het Werk aan de opvolgende opdracht-nemer van Opdrachtgever te bewerkstelligen.

5.11 Door Opdrachtgever kan een bankgarantie worden verlangd ter grootte van een in de Overeenkomst genoemd percentage van de vergoeding (inclusief omzetbelasting) als genoemd in de Overeenkomst, opgemaakt conform een door de Opdrachtgever te verstrekken model. Deze bankgarantie dient te worden verstrekt door aanvang van het Werk. Bij gebreke daarvan is Opdrachtgever gerechtigd om alsnog af te zien van de Overeenkomst en deze terstond te beëindigen.

5.12 Indien Opdrachtnemer en wijziging of aanvulling in deze Algemene Voorwaarden als bedoeld in artikel 2.3, niet accepteert kan hij de Overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voor-waarden van kracht worden, opzeggen met inachtneming van de toepasselijke opzegtermijn en bij afwezigheid daarvan met een redelijke termijn, tenzij de wijzigingen of aanvullingen een opzegging niet rechtvaardigen.

Artikel 6 Verplichtingen van de Opdrachtnemer

6.1 Opdrachtnemer zal het Werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de Overeenkomst, door ter zake kundige mensen en met gebruikmaking van deugdelijke materialen, uitvoeren. Het Werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer met ingang van het tijd-stip van aanvang van de (voorbereiding van de) werkzaamheden tot en met de dag waarop het Werk is opgeleverd, als omschreven in artikel 9.

6.2 De werkzaamheden kunnen steekproefsgewijs door op vanwege Opdrachtgever worden gecontroleerd. Wanneer blijkt dan onvoldoende werk is geleverd, moet Opdrachtnemer dit onmiddellijk verbeteren. Indien mocht blijken dat verbetering is nagelaten, is Opdrachtgever, na schriftelijk ingebrekestelling, gerechtigd de betreffende verbeteringen op kosten van Opdrachtnemer, eventueel door derden, te doen uitvoeren, onverminderd het bepaalde in artikel 5.3.

6.3 Opdrachtnemer garandeert in zij bedrijfsvoering in het algemeen en bij de uitvoering van het Werk in het bijzonder alle daarop van toepassing zijnde wetgeving (inclusief jurisprudentie) alsmede overige regelgeving waaronder begrepen voorschriften, richtlijnen, beschikkingen en (huishoudelijke) reglementen van Opdrachtgever, (semi-) overheid en nutsbedrijven, zoals deze van kracht (zullen) zijn ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst, na te leven. De aan de naleving van deze wet- en overige regelgeving verbonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever altijd en per omgaande informeren indien zich wijzigingen voordoen in de normen en/of wet en/of regelgevingen, welke gevolgen hebben voor de Overeenkomst. Eventuele wijzigingen leiden niet tot beëindiging van de Overeenkomst, aanpassing van de vergoedingen of opschorting van het Werk. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever en Vastgoedmanager wegens het niet naleven van enige (wettelijke) verplichting door Opdrachtnemer alsmede door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

6.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de Opdrachtnemer geschiedt uitsluitend in onderling overleg en na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, Opdrachtnemer is voor handelingen van ingeschakelde derden jegens Opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk alsof die handelingen door hem zelf zouden zijn gedaan. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de door een fabrikant/leverancier voorgeschreven wijze van transport, opslag en verwerking/montage/aansluiting van eventuele in te brengen bouwstoffen, apparatuur en constructies correct wordt nageleefd.

6.5 De wijze van uitvoering van het Werk moet zodanig zijn, dat door de Opdrachtgever dan wel voor derden (hieronder mede begrepen de gebruiker(s) van het Object), geen nodeloze of onaanvaardbare hinder en/of gevaarlijke situaties worden ondervonden. De Opdrachtgever kan de Opdrachtnemer in verband hiermee aanwijzingen geven die hij terstond dient op te volgen. Benodigde voorzieningen hiervoor worden geacht in de vergoeding begrepen te zijn. Tijdig voordat ter plaatse een aanvang wordt genomen met, dan wel voorbereidingen worden getroffen voor de uitvoering van het Werk, dient Opdrachtnemer, in het informeren van de dienaangaande gebruikers van het Object en eventu-ele overige belanghebbenden omtrent aanvangstijdstip, aard en duur van het werk.

6.6 In geval van valgevaar dienen de daarvoor bedoelde arbeids- en beschermingsmiddelen te worden toegepast, een en ander conform de daarvoor geldende wetgeving. De aanwezige beschermingsmiddelen, zoals onder meer ladderborgingspunten en dakverankeringspunten, dienen conform de geldende richtlijnen te worden gebruikt. Opdrachtgever stelt geen harnasgordels en kabelgeleiders ter beschikking.

6.7 Alle kosten van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde hulpmiddelen zijn in de vergoeding inbegrepen. De Opdrachtnemer is vrij in zijn keuze van hulpmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.

6.8 Indien zich tijdens de uitvoering van het Werk complicaties, van welke aard ook, en/of ongevallen voordoen, stelt de Opdrachtnemer Opdrachtgever en de Vastgoedmanager onmiddellijk hiervan op de hoogte en wordt het Werk onderbroken, tenzij het Werk doorgang kan vinden zonder dat hierbij (verdere) schade aan of gevaar voor personen, goed of milieu ontstaat.

6.9 Het is de Opdrachtnemer verboden eventueel in bruikleen verstrekte sleutels te kopiëren. Na voltooiing van het Werk dienen de geleende sleutels afgegeven te worden aan of aangetekende retour gezonden te worden naar Opdrachtgever.

6.10 Opdrachtnemer is verplicht om bij het verrichten van werkzaamheden met verhoogd brand-gevaar de volgende maatregelen te nemen:

 • Er dient door Opdrachtnemer op te worden toegezien dat zaken niet door vlammen, vonken, hete gassen of warmtegeleiding kunnen worden aangetast.
 • Brandbare stoffen, met uitzondering van die zaken die nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden, dienen op een veilige afstand van de activiteiten te worden geplaatst (als richtlijn wordt een afstand van 10 meter gehanteerd) of, indien dit onmogelijk is, dienen zij te worden afgeschermd met onbrandbaar materiaal.
 • De locatie waar activiteiten van deze aard zijn uitgevoerd en de daaraan liggende ruimten, dienen één uur na beëindiging van deze activiteiten te worden gecontroleerd op de aanwezigheid van beschadiging, vuurhaarden of andere afwijkende zaken.
 • Tijdens de uitvoering van de activiteiten dient een medewerker van Opdrachtnemer, getraind in het gebruik van blusmiddelen, met een blusmiddel aanwezig te zijn. Voor de uitvoering van in dit lid beschreven activiteiten dient Opdrachtnemer in het bezit te zijn van een ondertekende vergunning “Brandgevaarlijke werkzaamheden” volgens het model van het Nationaal Centrum voor Preventie of een vergelijkbaar, door Opdrachtgever goedgekeurd, erkend instituut.

6.11 Opdrachtnemer is gehouden om bij het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot beveiliging te handelen als volgt:

 • Opdrachtnemer is gehouden haar diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten, met inachtneming van de van overheidswege gestelde eisen voor particuliere beveiligingsorganisaties.
 • Opdrachtnemer verplicht zich de door haar beveiligde en/of bewaakte objecten zo goed mo gelijk te beveiligen tegen verlies, diefstal en beschadiging van goederen, brand, indiscretie door medewerkers en andere schade veroorzakende factoren en de daartoe overeengekomen diensten zo nauwkeurig mogelijk te verrichten, met zorgvuldig op betrouwbaarheid, vakkennis en lichamelijke en geestelijke geschiktheid geselecteerde medewerkers.
 • Tijdens de uitoefening van de dienst dienen de medewerkers van Opdrachtnemer in het bezit te zijn van hun bedrijfslegitimatiebewijs, hetwelk op verzoek dient te worden getoond.
 • Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat haar met de te verrichten diensten belaste medewerkers tijdens het verrichten van die diensten correct in het uniform gekleed zijn. Opdrachtnemer zal er voor zorg dragen dat de dienstdoende beveiligingsbeambten in het bezit zijn van het Basisdiploma Beveiliging, dan wel het diploma A.B.M. of een vergelijkbaar, door Opdrachtgever goedgekeurd, erkend diploma

6.12 Opdrachtnemer is gehouden om bij het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot lichtinstallaties te handelen als volgt:

 • Verplichtingen Opdrachtnemer
  • De serviceverlening aan de installatie(s), zowel aan het elektrische als aan het mechanische gedeelte, welke evenredig over het kalenderjaar zal worden verdeeld. Het nazien en afstellen van alle technische onderdelen, die daarvoor in aanmerking komen en die van invloed zijn op de bedrijfszekere werking van de installatie(s).
  • Het uitwendig reinigen van de aandrijving, motoren, kabel- en kettingschijven en alle elektrische apparaten alsmede van spaninrichtingen en loopbanen. Het schoonhouden van de machine- en omkeerruimte, de schachtput en de bovenzijde van de kooi.
  • Het leveren en gebruiken van alle fabriekswegen voorgeschreven of door de fabriek toegestane smeer- en reinigingsmiddelen, die voor de serviceverlening aan de installatie(s) nodig zijn.
  • Alle aan de installatie(s) te verrichten werkzaamheden door vakkundig personeel te doen geschieden.
  • Het gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar zijn voor het opheffen van storingen en assistentie bij eventuele calamiteiten.
  • De Opdrachtgever ervan in kennis stellen, indien tijdens bovengenoemde werkzaamheden blijkt, dat herstelling, verbetering of vernieuwing van één of meer onderdelen wenselijk of noodzakelijk moet worden geacht.
  • De serviceverlening dermate vakkundig uit te voeren, dat bij voorbaat het aantal storingen tot een minimum wordt beperkt en het veilig gebruik van de installatie(s) is gewaarborgd.
  • Het assisteren bij de periodiek door het Nederlands Instituut voor Lifttechniek te verrichten keuringen. De keuringskosten van dit instituut zijn hierbij niet inbegrepen.
  • Het opheffen van alle liftstoringen, die door Opdrachtgever te zijner kennis zijn gebracht, waarbij de eerste twee werkuren in de uitgebreide serviceovereenkomst zijn begrepen.
  • Het verrichten van kleine herstelwerkzaamheden tijdens een servicebezoek en/of het opheffen van storingen waarbij in de uitgebreide serviceovereenkomst tevens onderdelen kunnen worden geleverd en aangebracht, die bij normaal gebruik direct aan slijtage onderhevig zijn en/of regelmatig moeten worden vervangen zoals contacten, smeltveiligheden, relais spoelen, signaallampjes, schakelaars en dergelijke, voor zover het leveren en aanbrengen van betreffende onderdelen per installatie een in de Overeenkomst overeen gekomen bedrag per bezoek niet te boven gaan, alsmede het uitwisselen van printplaten tot een maximum, in de Overeenkomst overeen gekomen, bedrag per print per jaar, een en andere met inachtneming van lid I. van dit artikel. Genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W. en zullen jaarlijks worden aangepast.
  • Het leveren en aanbrengen van staaldraadkabels en zo nodig vernieuwen van de bevestigingen.
  • Het repareren of leveren en aanbrengen van alle onderdelen aan de liftmachine, met name lagers, worm en wormwiel, tractieschijf, remmagneet en remvoeringen.
  • Het repareren of leveren en aanbrengen van alle onderdelen op het schakelpaneel, inclusief de inwendige bedrading.
  • Het inkorten van staaldraadkabels of het aanpassen van de bufferhoogte onder de baan van het tegengewicht.
  • Het repareren of leveren en aanbrengen van alle beweegbare delen aan de deursystemen, met name deurmachine, grendelsloten, contacten, beveiligingssystemen, grendelschaats, deurrollen en deurgeleidingen.
  • Het repareren of leveren en aanbrengen van drukknop- en signaalelementen in de bedieningstableaus.
  • Het repareren of leveren en aanbrengen van alle beweegbare delen aan de liftkooi met name beweegbare delen aan de liftkooi met name beweegbare drempel, schakelaars, contacten, leidstoffen/wielen en vangelementen.
  • Het repareren of leveren en aanbrengen van de elektrische leidingen tussen de liftkooi en de machine kamer.
  • Het inwendig reinigen van de machines, hydraulische apparatuur, motoren, vanginrichting en alle overige onderdelen, waarbij demontage nodig is. Het leveren en vervangen van de oliën.
  • Het periodiek reinigen van de binnenzijde roltrap/pad waarbij assistentie wordt verleend door opdrachtgever.
  • Het repareren of leveren en aanbrengen van alle overige onderdelen, waarvoor dit noodzakelijk is, ongeacht of de oorzaak slijtage is dan wel fabrieksfouten of andere fouten.
  • Het opnieuw inregelen van de programmabesturing en/of het snelheidssysteem bij Ward Leonard- en geregelde draaistroominstallaties, waaronder inbegrepen de variabele frequentie geregelde aandrijving.
  • De beoordeling van de noodzaak tot en met v. genoemde delen berust bij Opdrachtnemer. Vrijkomende onderdelen worden zijn eigendom.
 • Van de servicelevering door Opdrachtnemer uitzonderde werkzaamheden.
  • Tenzij partijen bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, betreffen de servicewerkzaamheden niet de navolgende werkzaamheden.
  • Het reinigen van de liftkooi en kooi- en schachtafsluitingen, het wassen van ruiten en het schoonhouden van de lichtschacht alsmede alle uitwendige delen van de roltrap en rolpad.
  • Werkzaamheden, die het gevolg zijn van toevallige of moedwillige beschadiging en/of onoordeelkundig gebruik door anderen dan Opdrachtnemer en/of diens personeel.
  • Werkzaamheden, die een gevolg zijn van wijziging en/of uitbreiding van overheidsvoorschriften.
  • Werkzaamheden, die voortkomen uit een overmachtsituatie, brand, explosie, waterschade, natuurrampen, bouwkundige werkzaamheden, oorlogshandelingen, oproer, atoom kernreacties of het vrijkomen of vrijmaken van atoomenergie, grondverschuivingen of chemische vervuiling van de hydraulische olie.
  • Het vernieuwen en herstellen van de kooi – en schachtafsluitingen, liftkooi, glasbalustraden, kamplaten, schilderwerk of oppervlaktebehandeling, bekledingen en decoratiewerk. Het vernieuwen en herstellen van wand-, plafond- en vloerafwerking van zowel schacht, schachtput al machineruimte. Het vernieuwen en herstellen en de in de grond geplaatste mantelbuizen en armaturen zowel in de kooi, aan de buitenzijden van de schacht of roltrap/pad als in de machineruimte.
  • De kosten van elektrische energie zullen voor rekening van de Opdrachtgever komen.

6.13 Opdrachtnemer is gehouden om bij het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot gevelreiniging te handelen als volgt:

 • Opdrachtnemer treft alle benodigde veiligheidsmaatregelen zowel ten aanzien van haar eigen personeel als ten aanzien van Opdrachtgever, Vastgoedmanager en hun goederen. De werkplek wordt vooraf via pionnen en rood/wit lint duidelijk gemarkeerd door Opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer verzamelt het bij de gevelreinigingswerkzaamheden vrijkomend afval terstond in containers. De locatie van de containers wordt in overleg met Opdrachtgever in de directe nabijheid van het gebouw bepaald.
 • Opdrachtnemer zal de gevels uitsluitend met neutrale niet-krassende middelen bewassen.
 • De gevels dienen goed te worden nagespoeld met voldoende schoon water, zodat het gebruikte reinigingsmiddel volledig uit de hoeken en onderregels wordt verwijderd.
 • Opdrachtnemer verklaart, bij aanvaarding van de opdracht, kennis te hebben van de laatst uitgegeven kenmerkbladen respectievelijk de verwerkingsvoorschriften en voorwaarden van de voorgeschreven producten, zich hiermede te verenigen en ter zake van d uitvoering hiermede rekening mee te houden. Voor applicatiemethoden, verdunningssoorten en percentages, alsmede het te gebruiken gereedschap, gelden de omschrijvingen in de betreffende kenmerkbladen. De geldende arbeids- en veiligheidsvoorschriften dienen in acht te worden genomen.
 • Alle te leveren materialen behoeven uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtgever en mogen zonde goedkeuring niet worden verwerkt. Opdrachtgever kan vorderen dat van te leveren materialen tevoren kosteloos een monster wordt getoond van samenstelling en grootte zoals Opdrachtgever per geval bepaald.
 • Opdrachtnemer dient zelf voor de benodigde klimvoorzieningen en hulpmiddelen te zorgen.
 • Opdrachtnemer zal voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden om niet gebruik mogen maken van glazenwasinstallaties en hangladders, voor zover deze aan het Object aanwezig zijn. Opdrachtnemer zal toezicht uitoefenen op het juiste en zuinige gebruik en voorts op de noodzakelijke en geldende veiligheidsmaatregelen.
 • Opdrachtnemer zal bij het gebruik van klim- en hulpmiddelen maatregelen treffen om beschadiging van de gevel te voorkomen.
 • Afsteuning van de ladders op de beglazing is absoluut niet toegestaan. Bij constatering hiervan zal dit tot directe ontbinding van de overeenkomst leiden, zonder dat Opdrachtgever Opdrachtnemer eerst in gebreke hoeft te stellen. Alle veiligheidsaspecten voor het gebruik van klimmaterialen zullen worden nageleefd.
 • De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de aanwezigheid en het gebruik van veiligheidsmiddelen, ook als gebruik wordt gemaakt van een tot het Object behorende gevel-reinigingsinstallatie.

6.14 Als het noodzakelijke horizontale en verticale transport, het graaf-, straat-, boor-, hak- en breekwerk, het aanwerken (inclusief reparatie- en schilderwerk), alsmede het afvoeren en in voorkomende gevallen op verantwoorde wijze storten van alle overtollige materialen, verpakkingen en bouwafval en het bezemschoon opleveren behoort mede tot de verplichtingen van de Opdrachtnemer en is uit dien hoofde bij het Werk inbegrepen. Ditzelfde geldt voor het terug plaatsen van zaken in originele staat, die tijdelijk verwijderd zijn met het oog op de uitvoering van asbesthoudend, chemische en nucleair afval dient een stort- respectievelijk vernietigingsbewijs aan Opdrachtnemer hieraan enige aanspraak kan ontlenen.

6.15 Na eerste aanzegging van Opdrachtgever dient Opdrachtnemer personeel of door Opdrachtnemer ingeschakelde personen, die zich naar het oordeel van Opdrachtgever hebben misdragen, te verwijderen van het Werk en terstond te laten vervangen zonder dat Opdrachtnemer hieraan enige aanspraak kan ontlenen.

6.16 Ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, komen, tenzij anders is overeengekomen, voor rekening van Opdrachtnemer de kosten van tijdelijke aan en/of afsluitingen inclusief gebruik van gas, water en elektriciteit. Voor rekening van Opdrachtnemer komen bovendien de kosten van telefoon en overige communicatiemiddelen.

6.17 Opdrachtnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de staat en situering van en de toegangsmogelijkheden tot het Object. Voor het gebruik van opstallen, tuinen, trottoirs, trappenhuizen, liften en dergelijke is overleg met en goedkeuring van Opdrachtgever noodzakelijk.

6.18 Opdrachtnemer heeft kennis genomen van de door Opdrachtgever aangereikte stukken. Ontbrekende stukken dienen door Opdrachtnemer te worden opgevraagd. Opdrachtnemer kan zich niet op onbekendheid met stukken (of bepalingen uit de stukken) beroepen. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen maken, als waren zij daar letterlijk in opgenomen, deel uit van de Overeenkomst indien en voor zover daarnaar is verwezen. Indien een tekening afwijkt van de technische omschrijving en/of het bestek dient een en ander aan Opdrachtgever te worden gemeld en diens verdere instructies daaromtrent te worden opgevolgd.

6.19 Opdrachtnemer is verplicht te controleren en Opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden of onduidelijkheden in, door of namens Opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in, door of namens Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen. Bij gebreke daarvan is Opdrachtnemer volledig aansprakelijk voor de schade c.q. alle schadelijke gevolgen, welke voortvloeien uit deze onvolkomenheden of onduidelijkheden. Opdrachtnemer staat, als specialist op zijn vakgebied, in voor de deugdelijkheid van ontwerp of materiaalkeuze ongeacht of deze afkomstig zijn van Opdrachtgever of derden dan wel Opdrachtnemer zelf en te aansprakelijk voor alle schade en kosten voortvloeiende uit een ondeugdelijke materiaalkeuze of ontwerp. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever en Vastgoedmanager voor alle aanspraken van derden ter zake.

6.20 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat onbevoegde(n) bij open installaties geen toegang hebben tot de technische ruimten en ziet erop toe dat bij betreden van onveilige delen op/van het Object de gestelde veiligheidsregels in acht worden genomen.

6.21 Opdrachtnemer onthoudt zich gedurende de duur van de Overeenkomst van activiteiten die Opdrachtgever en/of Vastgoedmanager kunnen belemmeren.

Artikel 7 Schade en aansprakelijkheid

7.1 Opdrachtnemer dient alle nodige maatregelen en voorzieningen te treffen om verontreiniging, vervuiling, beschadiging en dergelijke van het Object, beplanting en overige eigendommen van Opdrachtgever, Vastgoedmanager en derden te voorkomen. Bij het ontstaan van schade is Opdrachtnemer verplicht tijdig de nodige maatregelen te nemen tot beperking daarvan. Van het ontstaan van schade doet Opdrachtnemer direct nadat hem daarvan is gebleken, mondeling melding aan Opdrachtgever, waarna een schriftelijke uiteenzetting, dient te volgen uiterlijk binnen 5 werkdagen na het ontstaan van de schade.

7.2 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle door hem of zijn personeel respectievelijk onderaannemers of zijn leveranciers toegebrachte schade aan het Werk, andere werken en eigendommen en/of de persoon van Opdrachtgever, Vastgoedmanager, gebruikers van het Object en derden, welke schade wordt onder meer verstaan dood, letsel en/of zaakschade, aantasting van de gezondheid van personen, bedrijfsschade en schade als gevolg van huurderving en aanspraken van huurders alsmede alle (overige) vermogens- en milieuschade.

7.3 Opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van een geldige en voor het werk afdoende Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) ter grootte van minimaal €2.500.000,00, welke verzekering dient te zijn afgesloten bij een in Nederland te goeder naam bekend staande verzekeringsmaatschappij onder de in Nederland gebruikelijke polisvoorwaarden voor een minimaal bedrag van €2.500.000,00 per gebeurtenis. Opdrachtnemer staat er voor in dat de betreffende verzekering in stand wordt gehouden tot ten minste 5 jaar na datum beëindiging van de Overeenkomst.

7.4 Opdrachtnemer dient – indien de aard van het Werk dit met zich meebrengt – in het bezit te zijn van een geldige en voor het werk afdoende Construction-All-Risk (CAR) verzekering ter grootte van minimaal €2.500.000,00, welke verzekering dient te zijn afgesloten bij een in Nederland te goeder naam bekend staande verzekeringsmaatschappij onder de in Nederland gebruikelijke polisvoorwaarden voor een minimaal bedrag van €2.500.000,00 per gebeurtenis. Opdrachtnemer staat er voor in dat de betreffende verzekering in stand wordt gehouden tot ten minste 5 jaar na datum beëindiging van de Overeenkomst.

7.5 De verplichting tot verzekering (met de hiervoor genoemde minimale dekking), laat de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever onverlet. Opdrachtnemer dient, wanneer Opdrachtgever hierom verzoekt, inzage te geven in de voorwaarden en polissen van de hierboven genoemde verzekeringen. Eveneens dient Opdrachtnemer op verzoek aan Opdrachtgever een bewijs van de laatste premiebetalingen van de verzekeringen te overleggen.

7.6 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever en Vastgoedmanager tegen gevolgen en aanspraken van derden tot vergoeding van schade voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst. Deze vrijwaring omvat tevens kosten voor advies en juridische bijstand.

7.7 Vastgoedmanager en Opdrachtgever zijn jegens Opdrachtnemer nimmer gehouden tot vergoeding van schade of winstderving, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtgever en/of Vastgoedmanager. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtgever en Vastgoedmanager is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en iedere aanspraak op Opdrachtgever en Vastgoedmanager wegens schadevergoeding vervalt na verloop drie maanden na ontdekking door Opdrachtnemer van de schade. Opdrachtnemer accepteert dat Opdrachtgever en/of Vastgoedmanager niet aansprakelijk zijn voor (gevolg)schade welke bij Opdrachtnemer kan ontstaan door stagnatie van het Werk, ongeacht de oorzaak.

Artikel 8 Wijzigingen in de te verrichten werkzaamheden

8.1 Wijzigingen in het Werk, daaronder begrepen uitbreiding of beperking van de reeds opgedragen werkzaamheden en/of opdracht(en), zullen slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toe-stemming van Opdrachtgever. Ter zake van uitgevoerd meerwerk, waarvoor vooraf niet schriftelijk opdracht is gegeven, is Opdrachtgever geen enkele vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd.

8.2 De Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd meer ene minderwerk op te dragen. Opdrachtnemer is verplicht hiertoe een billijke aanbieding uit te brengen aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtnemer kan aantonen dat dit in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd. Niet voor rekening als meerwerk komen in aanmerking leveringen en werkzaamheden die moeten worden verricht om de werkzaamheden naar goede en deugdelijke maatstaven uit te voeren. Verrekening van meer- en minderwerk vindt achteraf plaats.

8.3 Meer- en minderwerk geeft geen aanspraak op verlenging van de oplevertermijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 Oplevering en onderhoudstermijn

9.1 Zodra het Werk gereed is en nadat het rapport van eventuele gebreken is opgemaakt en door Partijen is getekend, vindt oplevering plaats. Ingeval er sprake is van de aanneming van een bouwwerk of (een) technisch(e) installatiewerk(en) vindt oplevering plaats als omschreven in de UAV met in acht neming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel.

9.2 Opdrachtnemer dient eventuele gebreken, zoals opgenomen in het rapport als bedoeld in het vorige lid, voor eigen rekening te herstellen of te vervangen binnen 48 uur na ondertekening door of namens Opdrachtgever van het rapport, onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer tot vergoeding van daardoor ontstane (gevolg)schade.

9.3 Bij de (op)levering zorgt Opdrachtnemer ervoor dat Opdrachtgever in het bezit komt van alle relevante handleidingen, attesten, (sleutel)certificaten, (onderhouds-)voorschriften, tekeningen, garantiebewijzen op naam van Opdrachtgever (dan wel de eigenaar van het Object, indien dit niet de Opdrachtgever is) en/of andere informatiedragers. Van technische installaties dient uiterlijk binnen 3 maanden na (op)levering aan Opdrachtgever in drievoud een complete set revisietekeningen te worden overhandigd alsmede digitaal aangeleverd in een gangbaar bestandsformaat. Zolang aan het bepaalde in dit lid niet is voldaan door Opdrachtnemer, kan er nimmer sprake zijn van een goedkeuring als bedoeld in lid 1 van dit artikel. Zolang niet aan het bepaalde in dit lid is voldaan, wordt het Werk geacht niet te zijn goedgekeurd, zelfs indien het voor de oplevering in gebruik wordt genomen. Betaling van facturen of aftekening van opdracht- en/of werkbonnen geldt als zodanig nimmer als blijk van goedkeuring.

9.4 Afgekeurde en/of ondeugdelijke leveranties casu quo verrichte werkzaamheden dienen op eerste aanzegging door en voor rekening van Opdrachtnemer te worden hersteld, vervangen of verwijderd. Bij gebreke daarvan kan zulks op kosten van Opdrachtnemer door derden worden hersteld. Zodra het Werk door Opdrachtgever is goedgekeurd, gaat – indien aan de orde – voor het Werk een onderhoudstermijn in van zes maanden. Alle binnen de onderhoudstermijn aan het licht tredende (uitvoerings-)gebreken zullen kosteloos en terstond door Opdrachtnemer verholpen worden, waarna voor het betreffende onderdeel opnieuw de in de vorige zin genoemde onderhoudstermijn zal gelden.

9.5 Indien in de Overeenkomst een uiterste datum van oplevering wordt/worden genoemd, is Opdrachtnemer strikt gehouden zich hieraan te houden. Bij overschrijding hiervan is Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim en verbeurt Opdrachtnemer een boete gelijk aan 1% van de totale vergoeding (exclusief omzetbelasting) met een minimum van €75 per kalenderdag zolang de overschrijding voortduurt tot een maximum van 20% van de overeengekomen vergoeding, zulks onverminderd het recht van Opdrachtgever op volledige schadevergoeding voor zover de geleden schade de verbeurde boete overtreft.

Artikel 10 Facturatie en betaling

10.1 Tenzij in de Overeenkomst een betaling in termijnen is overeen gekomen, geschieden betalingen eerst na presentatie, oplevering en goedkeuring van het Werk en wel als volgt: 95% van de voor het Werk verschuldigde vergoeding na goedkeuring (inclusief ontvangst factuur) en de resterende 5% na het verstrijken van de onderhoudstermijn, indien en voor zover er sprake is van ene onderhoudstermijn. Indien geen onderhoudstermijn is overeengekomen wordt de verschuldigde vergoeding na goedkeuring van het Werk (inclusief ontvangst factuur) in zijn geheel voldaan. Betaling volgt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, die voldoet aan de voorwaarden als gesteld in lid 2 van dit artikel. In afwijking van artikel 6:119a BW geldt als schadevergoeding bij niet tijdige betaling de wettelijke rente zoals omschreven in artikel 6:119 BW.

10.2 De factuur in enkelvoud dient gesteld te worden op naam van Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. De factuur dient verder te voldoen aan fiscale wet- en regelgeving en vergezeld te gaan van de (kopie) opdracht- en werkbon met een specificatie naar materiaalkosten uren en uurtarieven en eventuele overige kosten en een duidelijke omschrijving van het uitgevoerde Werk. De betalingsverplichtingen rusten op Opdrachtgever. Vastgoedmanager kan nimmer door Opdrachtnemer tot enige betaling uit welke hoofde dan ook worden aangesproken. Opdrachtgever kan de feitelijke betaling Opdrachtnemer laten uitvoeren door Vastgoedmanager zonder enige aanspraak van Opdrachtnemer jegens Vastgoedmanager. Opdrachtgever is bevoegd betalingen te doen middels verrekening, ook met eventuele vorderingen op Opdrachtnemer of een daarmede gelieerde (rechts)persoon uit andere hoofde dan die uit de Overeenkomst.

10.3 Indien het uitgevoerde Werk niet voldoet aan de Overeenkomst heeft Opdrachtgever het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat conform Overeenkomst is gepresenteerd. Is correcte nakoming blijvend onmogelijk, wordt betaling opgeschort totdat (in rechte) vaststaat welke (deel)betaling verschuldigd is.

10.4 In geval van een Overeenkomst met een looptijd langer dan 1 jaar dienen facturen in ieder geval twee maanden voor het verstrijken van het contractjaar door Opdrachtgever ontvangen te zijn.

10.5 Overschrijding van een betalingstermijn door Opdrachtgever of niet-betaling van een factuur op grond van vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid daarvan of in geval van ondeugdelijkheid van het gefactureerde geeft Opdrachtnemer niet het recht zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen.

10.6 Facturen die niet aan het in dit artikel bepaald voldoen, worden geretourneerd. Ten aanzien van facturen welke meer dan twee maanden na datum van uitvoering worden ontvangen, is Opdrachtgever niet tot betaling gehouden, behoudens bijzondere niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen op voorhoud schriftelijke aan Opdrachtgever kenbaar gemaakte redenen.

10.7 Op aangeven van Opdrachtgever dient Opdrachtnemer op zijn facturen te vermelden dat de omzetbelasting wordt verlegd, tenzij de belastingdienst die ter zake bevoegd is, schriftelijk heeft medegedeeld dat ten aanzien van het Werk de verleggingsregeling omzetbelasting niet van toepassing is. Het voorgaande is eveneens niet van toepassing voor ene opdracht tot het uitsluitend leveren van zaken.

Artikel 11 Prijsaanpassingen

11.1 Er is sprake van een vaste vergoeding, tenzij in de Overeenkomst anders is overeen gekomen. Dit heeft tot gevolgd dat stijgingen van loon- en materiaalkosten, belastingen en rechten – een en ander in de ruimste zin des woords – niet worden doorberekend, ook al worden de stijgingen van overheidswege voorgeschreven.

11.2 In afwijking van het bepaald in het vorige lid kan – ingeval er sprake is van een overeenkomst met een looptijd langer dan 1 jaar en er geen sprake is van het eenmalig verrichten van een Werk – Opdrachtnemer elk jaar per 1 januari een voorstel doen voor een indexering van de overeengekomen vergoeding. Indien Partijen binnen twee maanden na ontvangst van het voorstel niet tot overeenstemming komen met betrekking tot de voorgestelde indexering, zal geen indexering plaatsvinden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid na oplevering en garantie

12.1 Opdrachtnemer is gedurende 5 jaar aansprakelijk, in geval het Werk of enig onderdeel daarvan zodanig is uitgevoerd (hieronder wordt ook het gebruik van gebrekkig materiaal verstaan) dat daardoor schade is ontstaan, nadat die schade is gebleken, onverminderd het bepaalde hieromtrent in de UAV. Het moment van uitvoering of gereedkomen van het Werk doet daaraan niet af.

12.2 Indien in het bestek of de werkomschrijving is vermeld dat één of meer onderdelen van het Werk moeten worden gegarandeerd, zal Opdrachtnemer op eerste aanzegging van Opdrachtgever zo spoedig mogelijk de tijds de garantieperiode optredende gebreken voor zijn rekening en risico herstellen.

Artikel 13 Geheimhouding

13.1 Partijen zijn over en weer verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden en vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige gegevens, welke hen bij de uitoefening van de Overeenkomst ter kennis komen, zorgvuldig te bewaren en ontoegankelijk te houden voor derden, ook indien de Overeenkomst – om welke reden dan ook – reeds geëindigd is.

13.2 Opdrachtnemer staat er voor in dat haar personeel evenals door haar in te schakelen derden zich houden aan het bepaald in het vorige lid.

13.3 Het bestaan van de Overeenkomst mag niet worden geopenbaard zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, tenzij die verplichting voortvloeit uit de wet.

Artikel 14 Integriteit

14.1 Opdrachtgever eist eerlijkheid, integriteit en billijkheid in alle aspecten van zijn bedrijf en verwacht hetzelfde van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever verwacht dat Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer is in te schakelen derden, op billijke en integere wijze handelen. Opdrachtgever verwacht dat de zakelijke activiteiten van Opdrachtnemer en diens leveranciers en zorgvuldige en betrouwbare wijzen worden uitgevoerd.

Artikel 15 Intellectuele eigendomsrechten

15.1 Alle door Opdrachtgever ter beschikking gestelde en/of door Opdrachtnemer vervaardigde tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, schaalmodellen en berekeningen in het kader van de Overeenkomst behoren in eigendom toe aan Opdrachtgever. Gebruik, nadruk en vermenigvuldiging ervan is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal al het nodige doen zulke rechten over te dragen aan Opdrachtgever.

15.2 Bescheiden als genoemd in het vorige lid, welke niet (meer) voor uitvoering van de Overeenkomst benodigd zijn, moeten, na een daartoe ingediend verzoek, binnen kalenderdagen franco aan Opdrachtgever geretourneerd worden.

15.3 De Opdrachtnemer verklaart dat bij de uitvoering van het Werk geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van industrieel en intellectueel eigendom van derden en vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken ter zake indien en voor zover de inbreuk niet het gevolg is van een door Opdrachtgever voorgeschreven werkwijze. Opdrachtnemer staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door Opdrachtgever van de geleverde goederen.

Artikel 16 Overdracht van rechten en plichten

16.1 Opdrachtnemer zal haar rechten en/of verplichtingen, die voor haar uit de Overeenkomst voortvloeien, geheel noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Zodanige toestemming laat onverlet alle verplichtingen voor Opdrachtnemer uit de Overeenkomst voortvloeiende. Opdrachtnemer stemt er bij voorbaat mee in wanneer Opdrachtgever haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdraagt aan (een) derde(n).

16.2 Het is Opdrachtnemer zonder toestemming van Opdrachtgever niet toegestaan rechten uit de Overeenkomst te verpanden, te vervreemden of daarop beperkte rechten te vestigen.

Artikel 17 Ketenaansprakelijkheid

17.1 Opdrachtnemer verplicht zich jegens Opdrachtgever om al zijn verplichtingen jegens of in verband met zijn werknemers na te komen, hetgeen inhoudt dat hij stipt dient te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht van loonheffing en premies, loon en ander betalingen die verband houden met het personeel dat het werk uitvoert en verplicht zich voorts ten aanzien van de werknemers de toepasselijke cao stipt na te leven.

17.2 Opdrachtnemer verplicht zich om, indien dit van toepassing is, alle medewerking te verlenen, informatie te verschaffen, bewijs te verstrekken en instructie op te volgen, die door Opdrachtgever op administratief gebied gewenst wordt in het kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling.

17.3 Indien verlangd door Opdrachtgever, wordt de Overeenkomst aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever door Opdrachtnemer voor aanvang van het Werk in het bezit is/wordt gesteld van verklaringen inzake het betalingsgedrag van Opdrachtnemer jegens de belastingdienst. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden en dient voorts, zolang de Overeenkomst voortduurt, om de drie maanden aan Opdrachtgever te worden overlegd.

17.4 Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Opdrachtgever een G-rekening als bedoeld in Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004, openen en geopend houden en verplicht zich de regelingen dienaangaande na te leven, dan wel een depotrekening bij de belastingdienst aanhouden.

17.5 Opdrachtgever behoudt het recht voor om van elke door Opdrachtnemer ingediende nota een procentueel deel ter grootte van 40% van het voor die Overeenkomst gehanteerde procentuele loonkostenbestanddeel, als zijnde bestemd voor af te dragen loonbelasting en sociale verzekeringspremies, rechtstreeks over te maken naar een rekening als genoemd in het vorige lid.

17.6 Alle voor Opdrachtgever en/of Vastgoedmanager door nalatigheid van Opdrachtnemer uit de ketenaansprakelijkheidsregeling voortvloeiende schaden en kosten dienen op eerste schriftelijke aanmaning, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, volledig met wettelijke rente door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever en/of Vastgoedmanager te worden vergoed.

17.7 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever en Vastgoedmanager tegen alle aanspraken, hoe ook genaamd, van de belastingdienst jegens Opdrachtgever en/of Vastgoedmanager, die voortvloeien uit(de toepasselijkheid van) de ketenaansprakelijkheidsregeling.

17.8 De Opdrachtnemer dient deze bepalingen in een eventueel door hem af te sluiten (onder)aannemingsovereenkomst(en) op te nemen en de onderaannemer te verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onder)aannemingsovereenkomst(en) op te nemen.

Artikel 18 Wet Arbeid Vreemdelingen

18.1 Opdrachtnemer garandeert uitsluitend met legaal in Nederland verblijvende personen, in het bezit van een de benodigde werkvergunningen e.d. het Werk te verrichten. In verband hiermee stelt Opdrachtnemer mede namens Opdrachtgever de identiteit vast van alle, in verband met uitvoering van de Overeenkomst, (in het Object) aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav) en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. Opdrachtnemer bewaart mede namens Opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste de wettelijke termijn na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering heeft plaatsgevonden. Opdrachtgever kan op ieder willekeurig moment de naleving door Opdrachtnemer van de Wav controleren. Opdrachtnemer zal te alle tijde aan de Opdrachtgever onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen.

18.2 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever en Vastgoedmanager voor alle eventuele boetes en/of ander sancties opgelegd aan Opdrachtgever en/of Vastgoedmanager door of namens de Arbeidsinspectie of enig andere daartoe bevoegd orgaan in verband met enige vermeende of geconstateerde overtreding van de Opdrachtnemer van de Wet Arbeid Vreemdelingen of in verband met enige aan deze wet verwante wet- en/of regelgeving.

18.3 Opdrachtnemer vergoedt aan Opdrachtgever en Vastgoedmanager bovendien alle kosten, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand die opdrachtgever en/of Vastgoedmanager moet maken in verband met de aan Opdrachtgever en/of Vastgoedmanager opgelegd boetes en/of andere sancties, of in verband met door of namens de Arbeidsinspectie of enige andere daartoe bevoegd orgaan in het kader van de Wet Arbeid Vreemdelingen ingestelde onderzoeken waaraan Opdrachtgever en/of Vastgoedmanager wordt onderworpen wegens vermeende of geconstateerde overtredingen van Opdrachtnemer.

Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillen

19.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst worden beslecht door de rechter behorende tot de statutaire vestigingsplaats van Vastgoedmanager, onverminderd het recht van Opdrachtgever het geschil voor te leggen aan de rechter die zonder dit beding bevoegd zou zijn.

19.3 Indien er één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn, blijven overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van kracht en treden Partijen in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige/vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

1

U betaalt maandelijks uw bijdrage servicekosten aan uw VvE

2

Wij verdelen uw bijdrage

3

Bijna de helft sparen we voor toekomstig onderhoud

Het resterende deel wordt besteed aan jaarlijkse kosten voor o.a. verzekering, onderhoud, schoonmaken en beheer