Notificatieplicht Laadpalen (deel 1)

(door Gé Peeters, voorzitter VvE Bevrijdingshof in Uden)

Graag neem ik u nu al mee naar de nieuwe wet die pas op 1 januari 2023 van kracht wordt maar wel een behoorlijke impact heeft voor u als VvE-lid, maar ook voor het VvE-bestuur.

Ik heb het over de Wet Notificatieplicht voor Plaatsing Laadpunten binnen een VvE. Ik zal hier niet in gaan op het hoe en waarom van deze wet behalve dan met te zeggen dat hij formeel nog niet is goedgekeurd. Tegen deze wet is wat weerstand vanwege twee redenen, de eerste is brandgevaar (hier kom ik in mijn volgende column op terug) en het feit dat de beslissing hierover niet aan de politiek is maar aan de ALV. Hier kun je natuurlijk over discussiëren maar feit blijft dat er steeds meer elektrische voertuigen komen en deze allemaal ergens moeten laden. Dus in dit geval gaat het er niet om of de wet er komt maar wanneer hij er komt.

De wet is eigenlijk heel erg kort en bestaat uit een aanvulling op wetboek 5 artikel 118 en regelt de notificatieplicht. Wel voorziet de wetgever in een AMvB die helaas nog niet helemaal klaar is. Een paar zaken daaruit worden wel duidelijk. Zo zie je dat degene(n) die een laadpaal wil plaatsen, in principe, opdraait voor de kosten die dit met zich mee brengt. Nou dat is mooi zult u zeggen dat kan of wil niemand betalen dus probleem opgelost.

Helaas is dit niet helemaal waar, want bijvoorbeeld kosten in verband met het niet op orde zijn van de brandveiligheidssituatie zullen voor rekening van de VvE zijn, daarnaast mag de notificerende eigenaar eventuele kosten doorleggen naar bewoners die later aan sluiten.  In het uiterste geval kan dit leiden tot behoorlijke conflicten binnen een VvE.

Indien één of meer bewoners u als bestuur notificeren dient u, als bestuur, alle bewoners in te lichten en alle gegevens die van belang zijn te verstrekken aan de notificerende bewoner(s). Na de notificatie zal het bestuur moeten beoordelen of de installatie zoals voorgesteld voldoet aan de eisen. Mocht dit niet het geval zijn zal het bestuur dit verzoek gemotiveerd af moeten wijzen. Uiteraard gelden hiervoor zoals te doen gebruikelijk termijnen en als u daar niet aan voldoet mag de notificerende partij overgaan tot plaatsing. Daarnaast geldt dat indien er meer dan 15 parkeervakken in uw gebouw aanwezig zijn u van te voren een brandveiligheidsadvies dient in te winnen.  Dit advies komt (achteraf) wellicht in aanmerking voor een subsidie van de SEEH mits het aan tenminste onderstaande voorwaarden voldoet:

  • meerjarige prognose voor laadbehoefte
  • borging van de brandveiligheid
  • aanbeveling verdeling kosten tussen vereniging en gebruikers
  • aanbeveling voor benodigde aansluiting

U kunt natuurlijk achterover leunen en bedenken dat het wel over waait maar dat is naar mijn mening een utopie. Als de wet er nu niet komt of in deze vorm komt er wel iets anders voor in de plaats. Het elektrisch rijden gaat er gewoon komen. Om te voorkomen dat de situatie onveilig wordt is het dus zaak om aan de slag te gaan.

U kunt zich nu natuurlijk al oriënteren op een bedrijf dat een brandveiligheidsadvies uit kan brengen en welke kosten hiermee gemoeid zijn zodat u dit in de begroting op kunt nemen. Wellicht dat u met een erkend installateur al eens kunt kijken wat de (on)mogelijkheden zijn voor het installeren van laadpalen. Aan de hand daarvan zou u dan het HHR aan kunnen passen zodat bewoners weten onder welke voorwaarden er eventueel elektrisch geladen mag worden.

Wellicht kunt u al nadenken over het investeren als VvE in een basisinstallatie die in de toekomst doorbelast wordt aan elektrische rijders. Hiermee voorkomt u dat u telkens weer een hele procedure moet doorlopen als weer iemand een laadpaal wil plaatsen en u voorkomt dat iedereen met een eigen installateur aan de gezamenlijke installatie sleutelt met alle gevolgen van dien als er iets mis gaat. Vraag ook eens uw verzekeraar hoe deze er in staat.

Ongeacht de uitkomst van al dit werk zal de uitkomst zijn dat het plaatsen van laadpalen kan of niet kan. In het laatste geval kunt u de bewoners al van te voren hierover informeren en het besluit ook beargumenteren.

Alle argumenten die er tegen elektrisch laden zijn, zijn natuurlijk al eens voorbij gekomen en voeren nu te ver om te beschrijven, hier kom ik in mijn volgende column graag op terug.

Reacties, op- of aanmerkingen en vragen worden bijzonder op prijs gesteld: ge.peeters@gmail.com.

1

U betaalt maandelijks uw bijdrage servicekosten aan uw VvE

2

Wij verdelen uw bijdrage

3

Bijna de helft sparen we voor toekomstig onderhoud

Het resterende deel wordt besteed aan jaarlijkse kosten voor o.a. verzekering, onderhoud, schoonmaken en beheer